Przewodnik okablowania dla budowy aplikacji automatyki obiektów  

 

 

 

Poniżej przedstawiamy kilka przykładów dotyczących wykonania okablowania dla wdrożenia aplikacji systemu automatyki obiektu. Zamieszczone materiały prosimy traktować ściśle poglądowo. Przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac instalacyjnych zachęcamy do bezpośredniego kontaktu z przedstawicielami handlowymi KOHER w celu doprecyzowania funkcjonalności i określenia finalnej topologii okablowania obiektu.

 

 

Właściwe zaprojektowanie oraz wykonanie okablowania obiektu jest jedną z istotniejszych rzeczy z którą trzeba się zmierzyć na etapie planowania i wdrożenia aplikacji systemu inteligentnego budynku. To od decyzji które na etapie przedwstępnej analizy podejmiemy w głównej mierze zależeć będzie jakie funkcjonalności możliwe będą do zrealizowania. Każda instalacja niezależnie od jej rozmiaru powinna zostać opracowana i zrealizowana według dobrze przygotowanego schematu działania podzielnego na odpowiednie etapy do których między innymi możemy zaliczyć:

 

Etap I - OPRACOWANIE KONCEPCJI – powinno zawierać uzgodnienia poczynione z Inwestorem w zakresie oczekiwanej funkcjonalności oraz określać orientacyjną liczbę technologii podlegających integracji wraz z krótkim opisem funkcjonalnym poszczególnych systemów i sposobów ich działania.

 

Etap II - DOBÓR TECHNOLOGII I URZĄDZEŃ – to przygotowanie listy urządzeń których specyfikacja techniczna gwarantuje osiągnięcie założonych funkcjonalności.

 

Etap III – PROJEKTOWANIE – faza ta powinna zawierać opracowanie dokumentacji uwzględniającej szczegółowe plany obiektu z naniesionymi elementami poszczególnych systemów wraz ze szczegółowymi schematami połączeń i specyfikacją urządzeń przyjętych do realizacji systemu.

 

Etap IV -  OFERTOWANIE – to sporządzenie stosownej oferty uwzględniającej założenia i technologie przyjęte w projekcie.

 

Etap V - INSTALACJI OKABLOWANIA – obejmuje swym zakresem wykonanie wszystkich tras kablowych zarówno instalacji prądowych jak i teletechnicznych objętych projektem niezbędnych do prawidłowego działania i integracji poszczególnych systemów.

 

Etap VI –MONTAŻU URZĄDZEŃ – zaczyna się w momencie zakończenia prac instalacji okablowania i obejmuje swym zakresem instalację wszystkich urządzeń wyszczególnionych w projekcie wraz z ich podłączeniem do infrastruktury kablowej.

 

Etap VII –URUCHOMIENIE I PROGRAMOWANIE – obejmuje uruchomienie zainstalowanych urządzeń w ramach poszczególnych systemów ale także zawiera programowania relacji pomiędzy różnymi technologiami w celu osiągnięcia założonej na etapie opracowania koncepcji oczekiwanej funkcjonalności.

 

Etap VIII – SERWIS I GWARANCJA – obejmuje przeszkolenie personelu z zasad obsługi wdrożonych i uruchomionych aplikacji jak również zakłada przekazanie informacji z zakresu konserwacji i serwisu urządzeń.

 

 

 

 

Topologia okablowania

 

Na etapie opracowywania technologii KOHER, konstruktorzy systemu wprowadzili szereg rozwiązań technicznych mający bezpośredni wpływ na przejrzystość topologii okablowania obiektu jak również szybkość, prostotę montażu urządzeń oraz programowania systemu. Przyjęte rozwiązania techniczne pozwalają na łatwą i przejrzystą budowę sieci komunikacyjnej KOHER-BUS przy pomocy ogólnie dostępnego okablowania skrętkowego UTP, FTF, JY(ST)Y, YnTKSY. Przyłączenie  do systemu ściennych interfejsów sterowania realizowane przy pomocy przewodów UTP lub FTP może zostać wykonane za pomocą okablowania rozprowadzonego w topologii gwiazdy natomiast dla komunikacji realizowanej w ramach  szkieletu sieci łączącego poszczególne rozdzielnie zalecana jest topologia ringu wykonana przy pomocy przewodów przeznaczonych do transmisji trelemetrycznej takich jak JY(ST)Y 2x2x0,8 YnTKSY 2x2x0,8.

 

 

 

 

Dla małych obiektów przyjąć można, że wszystkie obwody elektryczne podlegające sterowaniu rozprowadzone przewodem YDY jak również okablowanie komunikacyjne do podłączenia paneli sensorowych i włączników sterowania wykonane przewodem UTP / FTP należy sprowadzić w topologii gwiazdy do miejsca instalacji rozdzielni elektrycznej. Poszczególne obwody sterowania należy rozszyć na zaciskach ZUG, a przewody teletechniczne zakończyć na łączówkach LSA. Należy tutaj jednak pamiętać aby zapewnić fizyczne odseparowanie okablowania prądowego od teletransmisyjnego poprzez zastosowanie przegród grzebieniowych jak również przewidzieć w rozdzielni elektrycznej wystarczającą ilość miejsca dla swobodnego montażu modułów sterowania.  Prawidłowe zaprojektowanie rozdzielni jak również właściwe rozszycie okablowania pozwoli na przejrzyste modelowanie połączeń pomiędzy wyjściami modułów systemu zarządzania, a zaciskami poszczególnych obwodów podlegających sterowaniu.

 

 

 

 

Dla średnich i dużych obiektów wyposażonych w inteligentne systemy zarządzania rekomendowane topologie okablowania można podzielić na dwa rozwiązania. Pierwsze stosowane jest dla dużych obiektów gdzie w wydzielonych częściach obiektu instalowane są lokalne rozdzielnie zabezpieczeń elektrycznych przy których montowane są wydzielone rozdzielnie automatyki budynkowej. Instalacja taka najczęściej realizowana jest przy pomocy rozdzielnic dwukomorowych przy założeniu zdalnego monitorowania pracy aparatury zabezpieczającej. Kolejne rozwiązanie to zastosowani jednej lub kilku rozdzielnic zabezpieczeń elektrycznych z których to zasilane są poszczególne rozdzielnie automatyki budynkowej zlokalizowane w różnych częściach budynku w których to przy pomocy modułów automatyki realizowane jest sterowanie poszczególnych obwodów elektrycznych. Rozwiązanie to z jednej strony zapewnia użytkownikowi obiektu mniejszą ilość rozdzielnic wyposażonych w zabezpieczenia elektryczne oraz pozwala na znaczne zmniejszenie ilości okablowania poprzez zastosowanie lokalnych rozdzielnic automatyki budynkowej. Aplikacje tego typu rekomendowane są dla mniejszych obiektów handlowych, biurowców z pomieszczeniami typu open space oraz domów i rezydencji.

 

 

 

 

 

 

 

Przed przystąpieniem do wykonania okablowania elektrycznego obiektu należy zaplanować miejsca instalacji rozdzielnic elektrycznych oraz szaf automatyki. Zaleca się aby na etapie planowania i realizowania instalacji oddzielić bloki zabezpieczeń elektrycznych od bloków sterowania. Funkcję taką można uzyskać poprzez zastosowanie indywidualnych rozdzielnic lub rozdzielnic dwukomorowych z przegrodą pionową posiadających niezależne drzwiczki chroniące dostęp do poszczególnych bloków aparatury modułowej. Bazując na długoletnim doświadczeniu zdobytym przy instalacji wielu aplikacji automatyki budynkowej inżynierom KOHER udało się wyodrębnić dwie niezależne topologie budowy okablowanie oraz infrastruktury systemów sterowania. Pierwsze rozwiązanie stosowane jest dla dużych obiektów gdzie w wydzielonych częściach obiektu instalowane są lokalne rozdzielnie zabezpieczeń elektryczne przy których montowane są wydzielone rozdzielnie automatyki budynkowej. Instalacja taka najczęściej realizowana jest przy pomocy rozdzielnic dwukomorowych przy założeniu zdalnego monitorowania pracy aparatury zabezpieczającej. Kolejne rozwiązanie to zastosowani jednej lub kilku rozdzielnic zabezpieczeń elektrycznych z których to zasilane są poszczególne rozdzielnie automatyki budynkowej zlokalizowane w różnych częściach budynku w których to przy pomocy modułów automatyki realizowane jest sterowanie poszczególnych obwodów elektrycznych. Rozwiązanie to z jednej strony zapewnia użytkownikowi obiektu mniejszą ilość rozdzielnic wyposażonych w zabezpieczenia elektryczne oraz pozwala na znaczne zmniejszenie ilości okablowania poprzez zastosowanie lokalnych rozdzielnic automatyki budynkowej. Aplikacje tego typu rekomendowane są dla mniejszych obiektów handlowych, biurowców z pomieszczeniami typu open space oraz domów i rezydencji. Kolejną ważną rzeczą z którą należy się zmierzyć na etapie projektowania i doboru rozdzielnic automatyki budynkowej to ich wielkość oraz rozmieszczenia aparatury modułowej. Nie można tutaj zapomnieć, że ze względu na różne stopnie ochrony izolacji przewodów  przyjęte w rozdzieli ułożenie elementów infrastruktury kablowej jak i modułowej powinno zapewniać fizyczne oddzielenie okablowania elektrycznego od transmisyjnego. Funkcję taką można uzyskać poprzez zastosowanie koryt grzebieniowych zainstalowanych w taki sposób aby zapewniały wydzielone ciągi kablowe poszczególnych technologii.

 

 

 
   
 

 

 

 

W celu zapewnienia możliwości indywidualnego sterowania każdego z obwodów wchodzącego skład instalacji automatyki budynku zaleca się aby poszczególne obwody elektryczne sprowadzić w topologii gwiazdy do lokalnych rozdzielni automatyki, a końce przewodów rozszyć na zaciskach ZUG. Można przyjąć, że okablowanie elektryczne dla sterowania tradycyjnych obwodów oświetleniowych nie przekraczających 2200 W wykonać należy przewodem YDY o przekroju żyły 1,5mm2 natomiast dla obwodów gniazd przekrojem 2,5m2. Przy montaż instalacji okablowania elektrycznego należy pamiętać o założonych na etapie projektowania funkcjonalnościach systemu. To od sposobu wykonania okablowania zależeć będzie czy przyjęte na etapie projektowania założenia będą mogły być zrealizowane.

 

 

 

 

 

 

  Baza wiedzy  

 

 

 

© 2002-2010 KOHER Sp. z o.o. projekt graficzny AON      CMS WaWMedia